Disclaimer

WinVorm is een samenwerking van WVI, Leiedal, VLM, Vlaams Bouwmeester en Provincie West-Vlaanderen. Deze website wordt beheerd door de Provincie West-Vlaanderen.

Algemene voorwaarden met betrekking tot online communicatie van Provincie West-Vlaanderen.

Gebruik van de website 

Als Provincie besteden we veel aandacht en zorg aan onze website. De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar het gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden.

Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie die we ter beschikking stellen (zoals druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom, …) zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie West-Vlaanderen.

Als gebruiker van deze site ben je dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij daarvoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de Provincie West-Vlaanderen.

Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Alle informatie op deze website of op de websites van overheidsdiensten of -instellingen waarnaar we verwijzen, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd de bevoegde diensten raadplegen.

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking worden gesteld, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, gelden als authentieke tekst.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stel je onjuistheden vast, dan kan je de beheerder van onze website contacteren ([email protected]) of kan je terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat.

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.

De website van de Provincie West-Vlaanderen kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor de provincie evenwel geen rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

Provincie West-Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Cookies

Alle informatie omtrent cookies kan je terugvinden op de cookieverklaring

Op die pagina leggen we uit wat cookies zijn, waarom we die gebruiken, welke cookies we plaatsen en hoe je ze kan verwijderen. 

E-mail

​​​​​De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de Provincie West-Vlaanderen stroken.

Als je niet de geadresseerde bent en je een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen.

De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie.

Elke e-mail uitgaande van Provincie West-Vlaanderen of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Privacy

Je leest alles over ons privacybeleid op deze pagina.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen