SW1509 Masterplan Villa Sara Zarren

Beschrijving

Villa Sara betreft een inbreidingslocatie gelegen in Zarren, de meest westelijke deelgemeente van Kortemark. Het terrein heeft een oppervlakte van iets meer dan 1ha en is gelegen ‘onder de kerktoren’ welke zich bevindt op het kruispunt van de N35 (E403 – Diksmuide), N36 (Zarren – Staden) en de Zarrenstraat (Zarren – Werken). Villa Sara strekt zich uit rondom de noordwestelijk hoek van de kerk en ligt hierdoor enigszins verborgen ten aanzien van de N35. Hoewel de site ontsloten wordt langsheen de N35, is het achterliggend gedeelte eerder gericht naar de spoorlijn (noordelijke grens) en het verder gelegen landschappelijk waardevol valleigebied (eveneens vogelrichtlijngebied en binnen de landschapsatlas aangeduid als ankerplaats). Ten oosten wordt het terrein afgeschermd door een pakhuis en de tuinen van het woonlint langsheen de Zarrenstraat, de westelijke grens wordt gevormd door het bedrijf Vannieuwenhuyse (slachthuis). Het eerder vermeld kruispunt kent twee busverbindingen: bus 30 (Diksmuide – Houthulst – Roeselare) en bus 32 (Lichtervelde – Diksmuide – Veurne). Het station van Kortemark bevindt zich op ongeveer 6km.

Ten gevolge van een faillissement wordt ongeveer 90% van de site beheerd door een curator. Naar aanleiding hiervan werd door een geïnteresseerd koper een voorstel tot verkaveling ingediend. Het actueel bebouwd gedeelte van de site is in eigendom van een particulier die wenst te verkopen met oog op appartementsbouw.

Het merendeel van de site staat binnen het gewestplan Diksmuide – Torhout (KB 5 februari 1979) bestemd als woongebied, een deel draagt nog milieubelastende industrie als bestemming. Binnen het richtinggevend gedeelte van het GRS staat reeds aangegeven dat de gemeente de intentie heeft dit gedeelte te herbestemmen naar wonen via een gemeentelijk RUP.

Omdat open ruimte schaars is maar essentieel voor de kwaliteit van het woonpatrimonium, wordt het aansnijden van nieuwe woongebieden afgeremd. Ter bescherming van de open ruimte legt de gemeente sterk de nadruk op het inbreidingsgericht werken in de dorpskernen en binnen het bestaande juridische aanbod. Binnen haar visie benadrukt de gemeente dat woonkwaliteit niet enkel bepaald mag worden door de kwaliteit van de woningen zelf maar evenzeer voldoende aandacht moet gaan naar een inpassing in het landschap, een groene inkleding, een gepaste woontypologie, een toegankelijke en verkeersveiligheid omgeving, voldoende parkeerruimte …

Gegeven de oppervlakte en ligging van het inbreidingsgebied Villa Sara is de gemeente van mening dat zij onderbouwd en gestoffeerd de ontwikkeling wil sturen. Met die reden besliste het college van burgemeester en schepenen een masterplan voor het terrein te laten opmaken binnen de WinVorm-procedure.

Gegevens

Adres
Zarrenstraat 1
Kortemark
Ontwerp
Studio Plus
Jaar realisatie
2017

Gekozen ontwerpers

Masterplan Zarren

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen