SW1606 Masterplan

Specht architecten

Beschrijving

Het plangebied betreft het gebied gelegen aan de oostelijke zijde van de Nieuwstraat en een gedeelte ten zuiden van de Lichterveldestraat. Het gebied werd in het gewestplan aangeduid als woonzone. Initieel met een achterliggend (oostelijk) woonuitbreidingsgebied.

Het woonuitbreidingsgebied werd geschrapt en door middel van een RUP bestemd als openruimte gebied, namelijk het gebied ‘Krekemeersen’. Het gebied is hierdoor gelegen op de rand van de kernbebouwing van Kortemark en is ongeveer 3,9 ha groot.

Momenteel wordt het open ruimtegebied ‘Krekemeersen’ aan de noordelijke en westelijke zijde begrensd door voornamelijk achtertuinen. Ten zuiden wordt het gebied begrensd door de spoorweg.

Ten noordwesten van het plangebied is de markt en de kerk gelegen. Ten zuiden is het station gelegen. Het gebied maakt deel uit van het centrum Kortemark.

Vanwege de bestemming van het plangebied als woongebied en het achterliggende gebied als openruimte gebied zal dit gebied in de toekomst transformeren van  tuinzone of nog niet bebouwde percelen naar een woonzone met zicht op de Krekemeersen.

In het GRS werd deze rand aangeduid als ‘gouden rand’ met als doelstelling een kwaliteitsvolle overgang tussen bebouwde en bouwvrije ruim­te te bekomen. In het GRS werd bepaald dat de afwerking en mogelijke invulling van dieper liggende woonzones dient verfijnd te worden. Zodat de diepe percelen niet dichtslibben en de kwaliteit van het landschap en wonen achteruitgaat.

Binnen haar visie benadrukt de gemeente dat woonkwaliteit niet enkel bepaald mag worden door de kwaliteit van de woningen zelf maar evenzeer voldoende aandacht moet gaan naar een inpassing in het landschap, een groene inkleding, een gepaste woontypologie, een toegankelijke en verkeersveiligheid omgeving, voldoende parkeerruimte …

Het is de tendens van het bouwen van meergezinswoningen. In de kern van Kortemark zijn verschillende meergezinswoningen in aanbouw of in aanvraag. Omwille van deze tendens ontstaat een andere dynamiek in het centrum. Hierover dient gewaakt te worden.

Het plangebied is onderhevig aan de zelfde tendens. Bijzonder is hierbij de ligging van het plangebied en het nog niet aangesneden bouwpotentieel.

Er is reeds de vraag van verschillende bouwpromotoren om een project te realiseren  binnen onderhavig plangebied. De projecten kunnen vanwege de omvang en het aantal niet meer individueel beoordeeld worden. Een totaal visie dringt zich op.

Er kan gestreefd worden naar een hogere dichtheid van min. 30 we per hectare maar de woonkwaliteit dient gewaarborgd te blijven en problemen van gabariet, inkijk en parkeren dienen tegengegaan worden. De ruimte maakt deel uit van het centrum die de belangrijkste pu­blieke ruimte en voorzieningen bundelt. De gemeente gaat hier uit van een versterking van het centrum, on­der meer door ‘dichter te gaan wonen’ maar met een kwalitatieve randafwerking van de ‘Krekemeersen’.

Gegevens

Adres
Nieuwstraat Kortemark
Ontwerp
project geannuleerd

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen