SW1607 Bellewijk

Wouter Bertier

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel heeft plannen om 48 woningen in de Bellewijk te vernieuwen in het blok tussen de Plantenstraat, Bellestraat en Bomenstraat. De stad Poperinge wil van deze aanzienlijke vernieuwingsoperatie gebruiken maken om na te denken over een nieuw, innovatief en duurzaam stedenbouwkundig concept. In functie daarvan wordt door stad Poperinge in samenspraak met De Mandel een opdracht uitgeschreven om een hedendaagse visie te ontwikkelen om op de site om nieuwe wooneenheden te bouwen en deze te integreren in nieuwe groenzones. De sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel zal nadien instaan voor de realisatie. Deze realisatie zal niet de procedure van WinVorm volgen en de ontwerper van het masterplan krijgt geen garanties om eveneens in te staan voor de realisatie van het masterplan. Voor de uitvoerende opdrachten die aan een derde gegund worden, treedt het ontwerpteam op als supervisor/kwaliteitsbewaker.

De ontwerper biedt ifv. het ontwikkelen van een masterplan een antwoord op onderstaande vragen:

  • Hoe kan een hogere woondichtheid in het projectgebied gerealiseerd worden?
  • Welke concepten stelt de ontwerper voor om het project zo duurzaam mogelijk te realiseren? Welke voor- en nadelen ziet de ontwerper in het ontwikkelen van een warmtenet, gezamenlijke energieopwekking, bijna energie-neutraal wonen, een duurzame waterhuishouding,…?
  • Hoe kunnen de groenvoorzieningen in de wijk geoptimaliseerd worden in functie van een hogere leefbaarheid voor de bewoners?
  • Hoe kan worden gezorgd voor een verdere versterking van de buurtwerking? Hoe zou de ontwerper een buurthuis integreren in de projectsite?
  • Hoe kan de woontypologie beter inspelen op de reële maatschappelijke noden in functie van demografische evoluties, wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappij,… ? Het bepalen van de woontypologie maakt deel uit van het proces dat de ontwerper voert met de stakeholders. Vooraleer de ontwerper kan beginnen aan het masterplan, zal deze gesprekken voeren met stakeholders om samen deze woontypologie vorm te geven. De ontwerper denkt na over een goed proces om deze woontypologie te bepalen.
  • Hoe kan dit nieuw, innovatief en duurzaam stedenbouwkundig concept op een economisch realistische manier gerealiseerd worden binnen de prijsplafonds van sociale huisvesting?
  • Welke partijen moeten worden betrokken bij de verdere uitwerking van dit project en hoe kan deze betrokkenheid georganiseerd worden.

De opdrachtgever is van oordeel dat dit onderzoek dient te gebeuren door een multidisciplinair team met ervaring in het ontwikkelen van duurzame, stedenbouwkundige concepten.  De opdrachthouder dient aan te tonen over de nodige expertise te beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen.  Er wordt eveneens gevraagd om te voorzien in voldoende betrokkenheid van alle relevante partners met het oog op de toekomstige realisatie van de herontwikkeling van de site.

Gegevens

Adres
Bellestraat Poperinge
Ontwerp
Debardeur
Jaar realisatie
2017

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen