SW1608 Masterplan

Maat ontwerpers en Voorland

Beschrijving

Het op te maken masterplan zal zich heel concreet (cf. supra) over zulke zaken moeten uitspreken als:

 

 • de items of functies waar Oostrozebeke als kleine landelijke gemeente, en dan in de eerste plaats de kern, in de toekomst maximaal moet op inzetten om de leefbaarheid niet enkel te garanderen, maar te maximaliseren.
  • Kunnen deze functies opgehangen worden aan één kernbegrip, zoals bijvoorbeeld “recreatie” (opgevat in de breedst mogelijke zin), of misschien beter, “beleving”? Stel dat de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de gemeente in sterke mate bepaald zou worden door de cultivatie van haar kleinschaligheid en landelijke eigenheid; welke maatregelen of richtlijnen kunnen dan in de toekomst gehanteerd worden, binnen een geïntegreerd beleid, naar horeca, economie, blauwgroene verbindingen, erfgoed, … toe ? En welke impact heeft dit op wonen (cf. infra) ?
  • Heel concreet: is het aangewezen om de perceptie van schaal rond de N357 te verkleinen (sensu Gehl), zodat de openbare ruimte, en dus ook de handelszaken er rond, meer gefrequenteerd worden door fietsers en voetgangers in plaats van voorbijgereden worden door auto’s? Kunnen, langs deze weg, kleine zaken als het stimuleren van tegeltuinen hiertoe bijdragen? Hoe kan dit vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen?
 • verdichting, als scenario waar we in de toekomst ongetwijfeld niet rond kunnen, maar dat geen doel op zich kan zijn.
  • Op welke locaties in de hoofdkern kan (/moet) er preferentieel verdicht worden, en welke dichtheden zijn daar mogelijk.
  • Kunnen alternatieve/collectieve woonvormen een rol spelen bij het creëren van een gedifferentieerd en gewaardeerd woningaanbod (en zo ja, hoe kunnen we dit planologisch vertalen of verankeren zonder het plan te restrictief te maken)? Moet daarentegen ingezet worden op een meer gesloten bebouwing, of de meer “klassieke” meergezinswoningen? Hoe ondersteunt die keuze de globale visie?
  • Hoe vertaalt zich dat concreet naar bijvoorbeeld gabarieten? Wordt gekozen voor harmonisch aansluiten (waardoor rijbewoning paradoxaal genoeg de neiging heeft om steeds hoger te worden) vs. het toelaten van een grotere bouwhoogte enkel op welbepaalde locaties?
  • Zijn regulerende maatregelen als een verordening m.b.t. woonkwaliteit noodzakelijk om een te verregaande opsplitsing van woningen te kunnen tegenhouden ?
 • mobiliteit en parkeerdruk, als typische problemen in een dorp met een goed uitgebouwd voorzieningenapparaat.
  • Moet een hogere parkeernorm opgelegd worden bij verkavelingen/meergezinswoningen (waardoor parkeren gefaciliteerd en fietsen niet gestimuleerd wordt) vs. een lagere (waardoor er druk uitgeoefend wordt om uiteindelijk meer te fietsen en het aantal auto’s per gezin te beperken), of is deze discussie binnen de landelijke context van Oostrozebeke zinledig, zelfs met recente ontwikkelingen als grootschaliger fietsverbindingen en de elektrische fiets?
  • Hoe verhoudt zich de spanning tussen verplichte ondergrondse parkings bij meergezinswoningen (met een duidelijk visueel voordeel voor de omgeving en een duidelijk financieel nadeel voor de ontwikkelaar) en een kwalitatieve en duurzame verdichting, tot de toekomstvisie voor het centrum?

Gezien er voor bepaalde delen van het plangebied al verkavelingen, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen bestaan (en deze zones bijgevolg al geordend zijn), zal er naar de uit te werken thema’s toe, een gedifferentieerde aanpak moeten gehanteerd worden binnen het plangebied.

Gegevens

Adres
Oostrozebeke
Ontwerp
Maat-ontwerpers en Voorland
Jaar realisatie
2018

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen