SW2402 Patrimoniumstudie

Beschrijving

Het lokaal bestuur Wielsbeke wenst via de opdracht ‘Opmaak patrimoniumstudie Lokaal bestuur Wielsbeke’ een strategie te ontwikkelen en te implementeren voor de optimalisatie & valorisatie van  het gemeentelijke patrimonium.

De aanzet tot deze opmaak situeert zich bij de herlokalisatie van het huidige woonzorgcentrum naar het Domein Hernieuwenburg. Deze beweging heeft als gevolg dat de site van het huidige woonzorgcentrum zal leeg komen te staan, met uitzondering van het Sociaal Huis en de serviceflats.

Initieel was het de bedoeling de voormalige site van het woonzorgcentrum te vermarkten, maar gelet op de ligging nabij het gemeentelijk Domein Hernieuwenburg, waar heel wat gemeentelijke diensten gehuisvest worden, biedt het terrein heel wat potentieel voor de herlokalisatie van wat op  heden verspreid op andere locaties in verouderd vastgoed is ondergebracht.

Op vandaag heeft de gemeente op diverse locaties in de gemeente heel wat verouderd patrimonium in eigendom. Dit patrimonium wordt hoofdzakelijk ingezet voor het huisvesten van verschillende verenigingen.

Via een patrimoniumstudie wenst het lokaal bestuur een strategie uit te werken op basis waarvan ze  op een onderbouwde manier in de toekomst kwalitatieve beleidskeuzes kan maken die ad hoc beslissingen overstijgen. Een goede analyse van de ruimtelijke behoeften en het (toekomstig) functioneren van de beschikbare publieke locaties vormt de basis voor de juiste perspectieven en stedenbouwkundige ontwikkelingsplannen voor verdere/nieuwe invulling en ontwikkeling. Dit langetermijnsperspectief biedt nieuwe kansen tot versterking tot de ruimtelijke omgeving van de gemeente.

De bestemming van de te onderzoeken sites is in hoofdzaak vastgelegd in goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen, de bestemmingszone: Zone voor gemeenschapsvoorzieningen is van toepassing. Indien bestaande zones verlaten worden dient onderzocht te worden welke herbestemming hier wenselijk is. Hiervoor dient naast ontwerpend onderzoek van de omgeving ook de waarde en de troeven van de bestaande bebouwing onderzocht  te worden. De visie dient, waar van toepassing, afgetoetst te worden aan het reconversiekader van de Provincie West-Vlaanderen .

Naast het eigen gemeentelijk patrimonium kan er ook een blik geworpen worden op het kerkelijk patrimonium alsook het patrimonium van de verschillende scholen. In Wielsbeke zijn er geen gemeentelijke scholen, echter wel 3 Vrije Basisscholen en dit verspreid over 4 locaties. Mogelijks zijn  er ook hier opportuniteiten en noden die bij de gemeente niet gekend zijn. Een deel van dit patrimonium is ook eigendom van het Lokaal bestuur.

Gegevens

Adres
Wielsbeke

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen