OW1201 Lettenhofpark

omgeving

Beschrijving

Zwevegem is een gemeente in Zuid-West-Vlaanderen. In tegenstelling tot haar nog steeds erg landelijke deelgemeenten, sluit Zwevegem zelf door haar noordelijker ligging aan met de stedelijke omgeving van Kortrijk.

Het Lettenhofpark ligt centraal in de gemeente, tussen Zwevegem-centrum en de deelgemeente Knokke, en in de onmiddellijke omgeving van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Hier smelten drie landschappen samen: de resten van de stad en de industrie en de eerste indrukken van het open landschap naar de Schelde. Er verknopen ook drie lijnen die het landschap van de kanaalzone structureren: het kanaal, het oude spoorwegtracé en de N8 die hier het kanaal kruist.

Het contact tussen het kanaal en Knokke is beperkt. De dorpskern ligt niet langs het water. Aanleunend tegen de kern van Knokke liggen de sportvelden naast het Lettenhofdomein. Momenteel vormt het park te veel een geïsoleerd ruimtelijk element en maakt het nauwelijks deel uit van het recreatieve netwerk langs het kanaal. De gemeente wil het hele gebied in de komende jaren ontwikkelen tot een natuurlijke en landschappelijk waardevolle groene ruimte tussen de woonkernen Zwevegem-Centrum en Knokke.

Het bestuur heeft de ambitie om het terrein inhoudelijk en ruimtelijk verder te ontwikkelen en te verbinden met de kanaalzone en de site van Transfo enerzijds en met de woonkern van het kanaaldorp Knokke anderzijds. Het Lettenhofpark kan uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van een groter regionaal netwerk van groene, natte en recreatieve zones en verbindingen (voornamelijk netwerken van trage wandel- en fietspaden) langsheen het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het zuidelijke deel van de site, aansluitend bij het centrum van Knokke, wordt ingericht als centrale begraafplaats van Zwevegem.

Bedoeling van de opdracht is om een inrichtingsconcept op te maken ter voorbereiding van een inrichtingsplan. Het oude stortterrein, dat momenteel spontaan begroeid is met pioniersgewassen, moet een duidelijker structuur krijgen en beter toegankelijk gemaakt worden. De pioniersgewassen moeten deels vervangen worden door en aangevuld worden met waardevollere en duurzamere plantensoorten. Mits heraanleg kunnen hier grotere landschappelijke en natuurwaarden worden gecreëerd.

De twee bestaande voetbalvelden ter hoogte van de woonzone Paridaan kunnen eventueel uitgebreid worden met oefenvelden. Aansluitend op de bestaande fiets- en wandelweg op de spoorwegbedding en de woonwijk Paridaanstraat-Ellestraat kan een recreatieve speelzone met kinderspeelplaats en/of speelbosje ontwikkeld worden.

Het zuidelijk deel is te ontwikkelen als groene of landschappelijke gemeentelijke centrale begraafplaats (circa 4 ha). Bij de inrichting van de begraafplaats wordt ernaar gestreefd dat ze naadloos overvloeit in het parkgedeelte en als het ware integraal onderdeel uitmaakt van het park. Al de diverse wettelijke types van begraven zijn er mogelijk, evenals het uitstrooien op de vijver. De hoofdtoegang situeert zich langs de Avelgemstraat en is gecombineerd met een nieuw aan te leggen parking. Er dient tevens een afscheid-ceremoniegebouw met dienstruimte te worden voorzien, ter vervanging van een bestaand gebouwtje.

De bestaande vijver wordt geïntegreerd in het park. Recreatief vissen blijft mogelijk, maar tegelijk kan de vijver ook een ceremoniële functie krijgen (bv. als strooivijver).

Het park moet tenslotte ruimtelijk verbonden worden met het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Dit is niet eenvoudig. Om Knokke via het jaagpad op de westoever te bereiken, moet je vertrouwd zijn met de omgeving, want de enige afrit van het jaagpad naar Knokke (via het oude spoorwegtracé) is t.h.v. de Lettenhofstraat. Hier is ruimte om het jaagpad te verbreden. Er wordt voorgesteld om een ‘platform’ aan te leggen door een nieuwe brede toegang (hellend vlak) te maken, in combinatie met een rustplek.

Gegevens

Adres
Avelgemstraat 137
Zwevegem
Ontwerp
omgeving
Jaar ontwerp
2012

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen