OW1308 Capellegoed

GeertsenProotVoorspoels architecten

Beschrijving

De gemeente Ledegem wenst de volledige kern van de deelgemeente Rollegem-Kapelle te herbekijken. Het projectgebied houdt de zone van ‘het Capellegoed’ alsook de huidige parking ten oosten van dit goed en het volledige Sint-Jansplein rond de kerk in.

De ontwerpopdracht is tweevoudig. Een eerste luik in de opdracht behelst de opwaardering van de zone van ‘Het Capellegoed’ ten noorden van de kerk en volgens het MB van 29 oktober 1999, beschermd als monument. Meer bepaald zijn het boerenhuis, poortgebouw, stalvleugel en de dwarsschuur beschermd omwille van hun historische en socio-culturele waarde. De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht.

Er dient onderzocht te worden welke mogelijkheden er bestaan om de site Capellegoed in te zetten voor de gemeenschapsvoorzieningen en op welke manier de hoeve zich kan verhouden of beter betrokken worden tot de omgeving.

Zo zou de hoeve kunnen aangewend worden om de bestaande bibliotheek (440m²) in de Rollegemstraat en het cultuurzaaltje De Kobbe (200m²) in de Schoolstraat in onder te brengen en te centraliseren.

De hoeve is momenteel geen eigendom van de gemeente maar gezien de huidige onverzorgde staat van de site en het belang vanwege de centrale ligging in het centrum van Rollegem-Kapelle heeft de gemeente Ledegem beslist om een onteigeningsplan te koppelen aan het in opmaak zijnde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum van Rollegem-Kapelle.

Hierdoor beschikt de gemeente over een extra troef om de site en omgeving van ‘Het Capellegoed’ in de nabije toekomst op te waarderen en er een maatschappelijke invulling aan te geven. Vanwege de historische en socio-culturele waarde van de hoevegebouwen (beschermd monument) zal de herwaardering van de site in samenspraak met onroerend erfgoed verlopen. Zij zullen nauw betrokken worden.

Het tweede luik van de opdracht bestaat erin een kwalitatievere afwerking van het bouwblok tussen de Sint-Jansstraat en de Bogaardwegel te bewerkstelligen. De site bevindt zich ten oosten van de hoeve ‘Het Capellegoed’ en bestaat uit de Bogaard/Kerk-wegel en naastliggende parkeerplaatsen. Er dient onderzocht te worden welke bouwmogelijkheden er nog zijn binnen dit gebied waarbij het karakter en de kwaliteiten van het Capellegoed en het centrum van Rollegem-Kapelle worden gerespecteerd. De gronden en gebouwen van het Capellegoed zijn momenteel nog in eigendom van de private ontwikkelaar die op de site woningbouw wenst te realiseren. De ontwerpopdracht bestaat erin de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. De Bogaard/Kerk-wegel wordt hierdoor samen met de openbare ruimte rond de kerk van Rollegem-Kapelle opgenomen in een zone voor multifunctioneel inbreidingsproject in het ontwerp van het RUP Centrum Rollegem-Kapelle. Er werd gekozen om bij de opmaak van het RUP een zone te voorzien waarin ontwikkelingen, passend in de omgeving, mogelijk zijn met een maximale bezettingsgraad van 50%. De voorwaarden voor de bebouwing zijn bepaald door de bestemmingsvoorschriften voor de zone voor multifunctioneel inbreidingsproject in het RUP Centrum Rollegem-Kapelle.

Het masterplan bestaat uit het ontwikkelen van scenario’s voor deze site en daarbij de financiële consequenties in kaart te brengen. Een gedetailleerde financiële haalbaarheid wordt niet gevraagd. Het in kaart brengen van de verschillende subsidiëringsmogelijkheden voor de restauratie en herwaardering van de beschermde site voor de scenario’s behoort wel tot de opdracht.

Dit masterplan zal als kader worden gebruikt bij de onderhandelingen met de grondeigenaar.

De ontwikkeling van het bouwproject kan (ten dele) voorzien in de financiering van de restauratie en herwaardering van de hoeve. De kostprijs kan hierdoor gedrukt worden. Indien er geen akkoord mogelijk is met de huidige eigenaar zal er gebruik gemaakt worden van het onteigeningsplan. Ook dan zal het bouwproject ingezet worden om de kosten van de renovatie te drukken.

Gegevens

Adres
Sint-Jansplein Ledegem
Ontwerp
GeertsenProotVoorspoels architecten/Technum
Jaar ontwerp
2014

Gekozen ontwerpers

Ptarchitecten
Gpvarchitecten

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen