OW1309 Masterplan woonwijk

Beschrijving

Het stadsbestuur wenst de site te ontwikkelen als een pilootproject rond duurzaam bouwen en wonen. De gemeente sluit zich hiermee aan bij de zoektocht en dynamiek van de Provincie West-Vlaanderen en verschillende andere gemeenten om concrete initiatieven te nemen op vlak van duurzame ontwikkeling.

Het project zal zich dan ook op een aantal punten onderscheiden van klassiek woonprojecten en verkavelingen.

Nieuwe verhouding en verantwoordelijkheden tussen eigenaars/bewoners en de gemeente.

Het project zal zowel private, publieke als collectieve ruimtes omvatten. Zo zal  het plan het o.m. mogelijk maken dat meerdere eigenaars een deel van hun tuinen kunnen delen als collectieve tuin. Er zijn ook collectieve parkeerplaatsen en fietsbergingen. Er komen ook afspraken over het beheer van hagen en groen.

Participatie en begeleiding

Bij de verdere ontwikkeling en realisatie van het project moet aandacht worden besteed aan participatie van omwonenden en toekomstige bewoners.

Doordacht omgaan met water

Alle hemelwater wordt afgekoppeld. Er wordt GEEN hemelwater geloosd op het rioleringsnet. Water van de daken wordt verplicht gerecupereerd voor spoeling van alle toiletten en wasmachines. Groendaken kunnen eventueel worden ingezet voor bijkomende waterbuffer als er te veel dakvlak is om alle hemelwater gebruiken.

Overtollig hemelwater wordt ingefiltreerd op het project, hiertoe moet een wadi worden aangelegd die ook andere functies ivm natuur, ontspanning etc … kan opnemen. Alle verharding zowel publieke als privaat is waterdoorlatend.

Een groen woonproject met aandacht voor biodiversiteit.

De voortuinen en perceelsgrenzen worden afgebakend met streekeigen hagen. Deze worden collectief aangeplant bij realisatie van het project. In de voortuinen komt enkel streekeigen groen, invasieve soorten (bamboe etc…) zijn niet toegelaten in de tuinen. Collectieve ruimtes worden als onderhoudsarme groene ruimtes ingericht met streekeigen bomen, water en reliëf.

Duurzame oplossingen voor mobiliteit

Er komen enkel collectieve parkings. Eventueel kunnen hier ook carports komen die in het kader van het project worden gebouwd. Deze carports kunnen beschikken over een afsluitbare berging (voor fietsen etc). Het water van deze carports wordt in een afzonderlijke waterput gebufferd ten behoeve van een centrale plek waar de auto’s kunnen worden gewassen.   Door het project lopen een aantal paden voor langzaam verkeer. De wegen zullen enkel gebruikt kunnen worden voor laden en lossen van goederen en mensen, niet voor doorgaand verkeer. Het profiel moet hier ook op afgestemd worden.

Toekomstgericht en sociaal wonen

Het project voorziet op (minstens) 2 plaatsen de mogelijkheid om meerdere woonentiteiten met elkaar te verbinden indien er belangstelling is voor een cohousingproject (waarbij meerdere gezinnen een aantal ruimtes wensen te delen). Het project voorziet ook de mogelijkheid om woningen te verbinden tot kangoeroewoningen (oud en jong). Alle woningen zijn aanpasbaar in het kader van levenslang wonen en het voorzien van toegankelijkheid voor gehandicapten. Het project voorziet naast private woonentiteiten ook sociale koop woningen. Door diversiteit aan te brengen kan ook diversiteit in de verkoopprijs worden aangeboden.

Energie en isolatie

De woongelegenheid wordt maximaal gebundeld.  Er komen geen alleenstaande woningen. De normen ivm passiefbouw (E peil en K peil) zijn verplicht. Ontwikkelaars moeten  de mogelijkheden naar collectieve warmteopwekking, collectieve zonneboiler actief onderzoeken etc …eventueel in samenwerking met een private partner. Hernieuwbare energie is zo mogelijk het alternatief. Engagementen van ontwikkelaars kunnen meegenomen worden als afwegingscriterium

Duurzame materialen

Er wordt gekozen voor gebruik van materialen die lang mee gaan, beperkt onderhoud vragen en mooier worden door oud te worden.  Basisafspraken zijn het gebruik van FSC keurmerk voor hout en formaldehyde vrije producten. Het gebruik van eco- en gezondheidslabels kan een bijkomend afwegingscriterium worden bij selectie van ontwikkelaars.

Lichtstudie

Voor de openbare verlichting zal gebruik gemaakt worden van de nieuwste inzichten op vlak van zuinig en slim verlichten en het vermijden van lichthinder. Ook ivm private verlichting moeten afspraken worden gemaakt.

Afvalbeheer en grondverzet

Het afval wordt in een collectieve bergruimte selectief verzameld en opgehaald. Er wordt onderzocht of de grond ten behoeve van uitgravingen als buffer kan worden hergebruikt bij de ontwikkeling. In elk geval wordt de grond niet verplaatst buiten de grenzen van de stad.

Gegevens

Adres
Hellestraat Wervik
Ontwerp
HNS Palmbout
Jaar realisatie
2017

Gekozen ontwerpers

Hns Palmbout
Brut
Maarch

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen