OW1400 Masterplan

Beschrijving

Om toekomstige ontwikkelingen te kaderen in een ruimere visie, wordt via deze open oproep gevraagd een masterplan te ontwikkelen voor het volledige grondgebied van de stad Izegem. Hoewel de hoofdklemtoon het stadscentrum is, wenst het stadsbestuur ook een onderlinge samenhang, eigen identiteit en karakter te creëren voor alle kernen van Izegem. De ruimtelijke visie moet dus ook een inspiratiebron en voorbeeld worden voor de toekomstige herinrichtingswerken in de andere kernen van Izegem. Het masterplan zal de toolbox moeten leveren om Izegem op een samenhangende wijze op lange termijn te ontwikkelen. Het masterplan dient evenwel de strategische keuzes te maken inzake de ruimtelijke ontwikkeling van Izegem.

Voor de opmaak van het masterplan zijn volgende zaken belangrijk:

  • Het masterplan moet een strategie ontwikkelen, waarbij onderzocht wordt op welke wijze de leefbaarheid en de versterking van het stedelijk weefsel kan uitgevoerd worden. De focus van het masterplan dient te liggen op de ontwikkeling van de verharde en groene publieke ruimte als kapstok en structuurbepalend element voor de ruimtelijke ontwikkeling van Izegem. Speciale aandacht zal hierbij gaan naar het mobiliteitsvraagstuk, wonen in al haar facetten alsook naar groen in de stad. Zowel voor de publieke ruimte als voor de bebouwde structuur en in het bijzonder de potentiële te ontwikkelen gronden, in hoofdzaak door verdichten en herontwikkeling van strategische sites binnen het bebouwd weefsel, is een structuurvisie nodig.
  • De opdracht omvat een ruimtelijk onderzoek en visie van het stadscentrum en de daarbij aansluitende stationsomgeving.
  • Het masterplan moet het langdurige transformatieproces van Izegem tot een coherent geheel aansturen. Het plan moet resulteren in een ruimtelijke en stedelijke eenheid en dient een nieuw aantrekkelijk, wervend concept voor de toekomst vast te leggen. In die optiek zal het masterplan moeten aangeven welke acties, welke samenwerkingsverbanden tussen betrokken actoren, welke fasering, enz. nodig zijn voor de effectieve realisatie van de in het masterplan voorgestelde projecten.
  • Communicatie in de vorm van inspraak en participatie zullen een belangrijk onderdeel van het masterplan zijn. Zowel naar andere beleidsactoren en partners, als naar de bevolking toe zal er moeten gecommuniceerd worden. Eén van de doelstellingen is dat het masterplan een ruim draagvlak moet creëren.

Het masterplan zal als beleidsdocument ingezet worden bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere plannings- en ontwikkelingsinstrumenten en bij onderhandelingen over nieuwe ontwikkelingen op allerlei gebied (ruimtelijke ordening, wonen, cultuur, lokale economie, mobiliteit, etc.). Het masterplan legt niet alles vast, maar vormt een flexibele visie die, rekening houdend met de economische nuttigheid en rendabiliteit, een uitvoerbaar, vergunbaar en maatschappelijk gedragen plan als eindproduct heeft.

Gegevens

Adres
Izegem
Ontwerp
Palmbout/Collectief Noord
Jaar realisatie
2016

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen