SW1507 Strategisch onderzoek

Palmbout urban landscapes

Beschrijving

Rumbeke is een deelgemeente van Roeselare en is gelegen binnen de grote ring.  Zij wordt doorsneden door de Rumbeeksesteenweg, de verbindingsweg tussen Roeselare en Izegem.  Parallelle loopt noordelijk de spoorlijn Brugge-Kortrijk en in het oosten is de autostrade E403.

Rumbeke is een goed uitgeruste kern met verschillende publieke functies, als de kerk, verschillende lagere scholen, rusthuis, sportpark met sporthal, ontmoetingszaal enz.  

De kernbebouwing, evenals de noordelijke en westelijke uitbreidingen, hebben een overwegend gesloten karakter.  De zuidelijke en zuidoostelijke uitbreidingen worden gekenmerkt door verkavelingen met overwegend open en halfopen karakter.  De gebieden met een gesloten bebouwing zijn voornamelijk sociale woningen.  In het zuidwesten is er een markante villawijk, gekoppeld aan het groen van het Sterrebos.  De meanderende vallei van de Regenbeek doorkruist de deelruimte. Ten zuiden van Rumbeke vloeit de Babilliebeek naar de Mandel. Een aantal vijvers zijn gelegen langs de Regenbeek.

In Rumbeke is er nog ruimte voor bijkomende woningen.  Echter de opgelegde stedelijke dichtheid van 25w/ha zou in bepaalde gebieden ruimtelijk te contrasterend zijn met het specifiek karakter van Rumbeke, als je weet dat de gemiddelde dichtheid 12-14we/ha is.  Dit contrast is nu al merkbaar bij de ontwikkeling van het woongebied ‘Maria’s Linde’ dat door het gewestelijke RUP omtrent de afbakening van het regionaalstedelijk gebied werd bestemd met de minimale verplichting van 25we/ha.

Het werken aan hogere dichtheden is geen doel op zichzelf; het moet ten dienste blijven van een kwaliteitsvol woonproject en een leefbare/kwaliteitsvolle omgeving. Zo kunnen gebieden gebaat zijn met het openmaken/ontpitten en het vergroenen van de woonomgeving.

Naast het invullen van onbebouwde percelen zijn er ook mogelijkheden voor binnengebieden en reconversies.  Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan probeert een antwoord te bieden aan hoe we met deze opgelegde dichtheid moeten omgaan. Het GRS wil aldus lage dichtheden optrekken maar wenst dit gedifferentieerd te benaderen.

Met dit strategisch ontwerpend onderzoek voor de deelgemeente Rumbeke wil de stad de visie van het GRS als uitgangspunt nemen en dit concreet op de bestaande ruimtelijke structuur van Rumbeke vertaald/toegepast zien. Naast de concrete vertaling van de visie van het GRS wenst de stad met dit onderzoek een stap verder te gaan en te kijken hoe met verdichting kan worden omgegaan. 

Concreet wordt de focus gelegd op het onderzoek naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor verdere verdichting van Rumbeke met aandacht voor het typische karakter van Rumbeke .

Voor Rumbeke is dergelijk toetsingskader bij nieuwe ontwikkelingen en concrete projecten noodzakelijk aangezien er op dit grondgebied enkel de bepalingen gelden van het Algemeen Plan van Aanleg met ruime stedenbouwkundige voorschriften.

De resultaten kunnen dan als basis dienen voor een juridische vertaling een verordening en/of gemeentelijke rup’s.

Gegevens

Adres
Rumbeke
Ontwerp
Palmbout Urban Landscapes
Jaar ontwerp
2017

Gekozen ontwerpers

Strategisch onderzoek Rumbeke

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen