OW1307 Kantoorgebouw Inagro

Tim Van de Velde

Beschrijving

Inagro is als verzelfstandigd extern agentschap opgericht in 2011, uit het voormalige POVLT (Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw) en aanverwante organisatiestructuur. De werking van Inagro richt zich op land- en tuinbouw, inclusief de integrale keten stroomopwaarts en stroomafwaarts en de raakvlakken met natuur, milieu en samenleving. Toekomstgericht wordt hierbij aandacht besteed aan productie van voedsel (Food) inclusief functional Foods, voeder (Feed), energie (Fuel), vezel (Fibre), biodiversiteit (Flower), farmaceutische (Farmacie) en andere (biorefinery) toepassingen en recreatieve mogelijkheden (Fun). Inagro profileert zich als betrouwbare kennispartner en vervult een toonaangevende rol in praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Inagro is gevestigd op een site te Rumbeke – Beitem (Roeselare). Begin 2000 werd een haalbaarheidsstudie met doorlichting van de bestaande gebouwen en een masterplan met overzicht van de toekomstige gebouweninfrastructuur voor het toenmalige POVLT uitgewerkt.  In de periode 2000-2012 zijn een reeks werken uitgevoerd die kaderen in het Masterplan 2000. Evolutie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksactiviteiten, van energiehuishouding, van (externe en interne) mobiliteit,e.a. vroegen om een inhoudelijke verruiming van het Masterplan 2000. In 2012 werd een geactualiseerd masterplan voorgesteld dat resulteert in verschillende actieplannen. Een prioritaire actie betreft de herstructurering van de teeltgebonden onderzoeksactiviteiten die momenteel zeer versnipperd over de site plaatsvinden.

Door de teeltgebonden kantoorfuncties samen te brengen in één gebouw wordt gestreefd naar een efficiëntere werkorganisatie, met meer uitwisseling van informatie en ideeën tussen de afdelingen. Het nieuwe kantoorgebouw wordt gesitueerd in de nabijheid van het administratieve hoofdgebouw (clustering administratieve functies) en in de buurt van de personeelsparking (optimalisatie mobiliteit). Het bouwprogramma bestaat vooral uit bureel- en vergaderruimte en de  nodige personeelsvoorzieningen. De interne organisatie moet helder en eenvoudig zijn en moet kunnen inspelen op veranderende noden. Uitbreidingsscenario’s moeten vanaf het begin meegenomen worden.

Belangrijke ambities bij deze ontwerpopdracht zijn: ruimtelijk sterk concept, functioneel – flexibel, voldoen aan normen toegankelijkheid, eigentijdse architectuur geïntegreerd in zijn omgeving. Duurzaamheid in de brede zin van het woord is daarbij ook één van de doelstellingen en vertaalt zich onder meer in de wens te streven naar een laagenergie-kantoor zowel bouwtechnisch als installatietechnisch.

Het gewenste bouwprogramma vertaalt zich in ongeveer 1260 m², op te delen over 3 niveaus (footprint ca. 420 m²).

Gegevens

Adres
Ieperseweg 87
Roeselare
Ontwerp
ONO
Jaar realisatie
2019

Gekozen ontwerpers

Puls
Ono
Belarchitecten

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen